Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gminny Zakład Komunalny w Łącku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku z siedzibą w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck reprezentowany przez Kierownika; e-mail: biuro@gzklack.pl
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gzklack.pl, listownie na adres siedziby Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku lub telefonicznie pod nr tel. (24) 26 14 131.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku;
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych  na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych,  w tym profilowaniu.