Regulaminy, uchwały

Regulaminy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Uchwały

Uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała ws. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała ws. określenia wzoru deklaracji oraz warunków i trybów jej składania

Uchwała ws. odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Uchwała ws. udzielenia Kierownikowi GZK upoważnienia

Uchwała ws. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty (…)

Uchwała ws. górnych stawek

Uchwała ws. ponoszenia opłat przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym