NOWE OBOWIĄZKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY – DEKLARACJA O WYMIANIE BĄDŹ INSTALACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA

 1. Obowiązek przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 2. Do przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska.
 3. Deklarację przekazuje się w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
 4. Zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.

Druk deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku http://uglack.bip.org.pl/ w zakładce Poradnik interesanta/Ochrona środowiska/Druki, wnioskioraz w Urzędzie Gminy w Łącku – Referat Planowania, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ponadto prosimy wszystkich właścicieli/zarządców budynków, którzy od dnia 1 stycznia 2019 r. wymienili źródło ciepła o wypełnienie powyższej deklaracji i przekazanie jej do Urzędu Gminy w Łącku.

OBOWIĄZKI OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA

w związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREF W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

 • współpraca z gminą przy inwentaryzacji i wymianie źródeł ciepła
 • przekazywanie gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę
 • przestrzeganie zakazu używania dmuchaw do liści
 • przestrzeganie uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych
 • realizacja działań krótkoterminowych

Co nam grozi jak nie zaczniemy działać?

Skąd wziąć na to pieniądze?

 • Program „Czyste Powietrze”
 • Program „Ciepłownictwo powiatowe”
 • Program „Mój Prąd”
 • Program STOP SMOG

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA – WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy Program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa mazowieckiego, z którego wynikają nowe obowiązki zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców.

Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Wraz z programem ochrony powietrza uchwalony został plan działań krótkoterminowych wskazujący działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza. Plan ma na celu zmniejszać to ryzyko oraz ograniczać skutki i czas trwania przekroczeń.

Plan działań krótkoterminowych określa działania realizowane tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni. Czas trwania powiadomienia i obszar ryzyka określane są każdorazowo w zależności od wielkości stężeń pyłu w powietrzu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia zamieszczane są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku http://uglack.bip.org.pl/ w zakładce Powiadomienia dotyczące złej jakości powietrza.

Plan działań krótkoterminowych wyróżnia trzy poziomy przekroczenia norm jakości powietrza. Kolorem żółtym oznaczono POZIOM 1, kolorem pomarańczowym oznaczono POZIOM 2, natomiast kolorem czerwonym POZIOM 3. W trakcie trwania powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomów emisji w powietrzu instytucje, podmioty korzystające ze środowiska oraz mieszkańcy są zobowiązani do wykonywania określonych krótkoterminowych działań. Na załączonej infografice przedstawiamy zalecenia oraz zakazy obowiązujące mieszkańców podczas trwania przekroczeń.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Samorządy gminne, podmioty korzystające ze środowiska oraz mieszkańcy z terenu województwa mazowieckiego zostali zobowiązani do wykonywania niżej wymienionych działań naprawczych, które mają na celu kompleksową poprawę jakości powietrza:

 1. Inwentaryzacja źródeł ciepła oraz wymiana/likwidacja źródeł ciepła.

Obowiązkiem gminy jest posiadanie inwentaryzacji źródeł ciepła oraz bieżące jej aktualizowanie. Mieszkańcy natomiast zostali zobowiązani do przekazywania gminie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

Realizacja działania będzie się odbywała poprzez wymianę/likwidację ogrzewania z kotłów bezklasowych opalanych paliwem stałym, a także wymianę/likwidację ogrzewania z kotłów klasy 3 i 4 opalanych paliwem stałym. Przy planowaniu działań związanych z wymianą kotłów należy uwzględnić przepisy uchwały antysmogowej.

W województwie mazowieckim przyjęto uchwałę antysmogową obowiązującą na obszarze całego województwa. Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r. i wprowadza następujące ograniczenia:

 • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE),
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):
 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
 • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
 1. Edukacja ekologiczna.

W ramach Programu ochrony powietrza przewidziano działanie w zakresie edukacji ekologicznej odnoszącej się do poprawy jakości powietrza skierowanej do każdej grupy wiekowej. Akcje edukacyjne promować mają wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wspierające zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń transportowych.

W każdym roku obowiązywania Programu Ochrony Powietrza Gmina Łąck przeprowadzi jedno działanie edukacyjne.

 1. Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych”.

Kontrole dotyczyć będą w szczególności wykorzystywanego źródła ciepła lub stosowanego paliwa lub popiołów paleniskowych. Przeprowadzone kontrole mają za zadanie zmobilizowanie mieszkańców do dostosowania użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących wymagań, a także do zmiany stosowanych paliw, co pośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza w strefach województwa mazowieckiego. Kontroli podlegać będzie również spalanie pozostałości roślinnej na powierzchni terenu.

Kontrole prowadzone będą regularnie, ze zwiększoną intensywnością w okresie grzewczym (październik – kwiecień). Kontrole prowadzone będą w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo spalania nieekologicznych paliw, eksploatowania bezklasowego źródła ciepła, bądź niewłaściwego eksploatowania źródła ciepła.

 1. Zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa mazowieckiego.

W ramach tego działania wprowadzono zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa mazowieckiego.

UWAGA!!!

Za niezrealizowanie działań zawartych w programie ochrony powietrza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może nałożyć na gminę karę w wysokości od 50 tys. do 500 tys. zł.

Ponadto użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą).

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych.

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod względem informatycznym. Właściwa ochrona informatyczna jest niezbędna – badania statystyczne są dziś prowadzone w przeważającej mierze za pośrednictwem Internetu. Również podczas NSP 2021 spis każdej osoby będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji internetowej.

System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywane do wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli łącznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby osób). W żadnym wypadku nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY ŁĄCK

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim, od poniedziałku 1 lutego br. Gmina Łąck uruchamia na swoim terenie własną komunikację – publiczny transport zbiorowy.

Organizatorem transportu jest Gmina Łąck, a Operatorem (Przewoźnikiem) – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o. o. (PKS Gostynin).

Zadanie to realizowane jest z udziałem środków pochodzących z rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych).

W związku z powyższym nastąpi zmiana w dowozie dzieci/uczniów do Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku oraz do Samorządowego Przedszkola w Łącku, tj. dowóz będzie odbywał się w ramach publicznego transportu zbiorowego. Dla każdego dziecka/ucznia, któremu należy zapewnić zgodnie z ustawą Prawo oświatowego bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu, Gmina zakupi imienny bilet miesięczny.

Dostępnych będzie 6 linii komunikacyjnych:

 1. Łąck ul. Kolejowa (Pętla) – Łąck ul. Kolejowa (Pętla) p. Sendeń Duży
 2. Łąck ul. Kolejowa (Pętla) – Łąck ul. Kolejowa (Pętla) p. Zdwórz I, Koszelówka
 3. Łąck ul. Kolejowa (Pętla) – Łąck ul. Kolejowa (Pętla) p. Grabinę, Wincentów
 4. Łąck ul. Kolejowa (Pętla) – Łąck ul. Kolejowa (Pętla) p. Korzeń Królewski, Władysławów
 5. Łąck ul. Kolejowa (Pętla) – Łąck ul. Kolejowa (Pętla) p. Władysławów
 6. Łąck ul. Kolejowa (Pętla) – Łąck ul. Kolejowa (Pętla) p. Ludwików, Wola Łącka

Poniżej rozkład jazdy i schematy linii komunikacyjnych:

Ceny biletów komunikacji gminnej:

Bilet jednorazowy normalny- 1,50 zł

Bilet miesięczny normalny – 42 zł

Z komunikacji gminnej na wszystkich liniach skorzystają BEZPŁATNIE:

 1. Osoby w wieku powyżej 60 lat. 
 2. Dzieci/uczniowie szkoły i przedszkola w Łącku, dla których Gmina zakupi bilet miesięczny w ramach przewozu do szkoły/przedszkola.
 3. Posiadacze ważnych biletów na linię komunikacyjną na trasie Łąck Pętla (ul. Kolejowa) – Płock – Grzybów.

Dzięki nowoutworzonym liniom komunikacyjnym będzie można szybko i sprawnie dotrzeć z każdej miejscowości na terenie naszej Gminy do centrum Łącka, gdzie znajduje się m.in. urząd gminy, szkoła, przedszkole, apteka, ośrodek zdrowia, rehabilitacja, kościół, sklepy.

Ponadto z przystanków komunikacyjnych w Łącku można będzie dojechać do miasta Płocka m.in. nową linią komunikacyjną na trasie Łąck Pętla (ul. Kolejowa) – Płock – Grzybów.

Rozkład jazdy linii Łąck – Płock – Grzybów:

Łąck – Płock – Grzybów

Ceny biletów na trasie Łąck – Płock:

Bilet jednorazowy normalny – 3 zł

Bilet miesięczny normalny – 102 zł, szkolny 52,02 zł

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO KORZYSTANIA Z NOWEGO ROZWIĄZANIA TJ. KOMUNIKACJI PO TERENIE NASZEJ GMINY.