Cenniki

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie zatwierdził pozytywnie decyzją WA.RZT.70.292.2021/12 z dnia 30.05.2022 r. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck na okres 3 lat.
Decyzja została opublikowana na BIP Wód Polskich w dniu 14.06.2022 r. W związku
z powyższym od dnia 22.06.2022 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie WA.RZT.70.292.2021/12 z dnia 30.05.2022 r