INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


*dane zawarte w ww. tabelach za lata 2013 r. – 2018 r. pochodzą ze strony internetowej: www.odpady.zgrp.pl. Z uwagi na przejęcie systemu gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2020 r. przez poszczególne Gminy – Członków ZGRP ww. strona nie jest obecnie aktywna.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku informuje również, że w związku z wydłużeniem terminu złożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (art. 12a ust. 2 ucpg), informacja o osiągniętych w 2019 r. przez Gminę Łąck wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania będzie możliwa do podania po dniu 31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁĄCK

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gminny Zakład Komunalny informuje, że w ramach Umowy Nr GZK.272.02.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck realizuje firma EKO-MAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock.

Jednocześnie poniżej dane przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łąck z zakresu odbierania odpadów komunalnych:

L.p.Oznaczenie firmy Adres siedziby Dane kontaktowe
1SUEZ Płocka Gospodarka
Komunalna Sp. z o. o.
Płock,
ul. Przemysłowa 31,
09-400 Płock
tel. 24 262 48 53
e-mail:
plock.sekretariat@suez.com
2P.P.H.U. HATREX
Import-Export
Krzysztof Chlewiński
Gąbin,
ul. Trakt Kamiński 6a,
09-530 Gąbin
tel.: 664 424 444
3Remondis Sp. z o. o.
Oddział w Płocku
Płock,
ul. Przemysłowa 32,
09-400 Płock
tel.: 24 268 10 60
e-mail: plock@remondis.pl
4EKO-MAZ Sp. z o. o. Płock,
ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock
tel.: (24) 263 62 92
e-mail: eko-maz@wp.pl
5Remondis Drobin Komunalna Sp. z o. o. Drobin,
ul. Tupadzka 7,
09-210 Drobin
tel.: 24 267 42 90
e-mail: drobin@remondis.pl
6Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wyszogrodzie
Sp. z o. o.
Wyszogród,
ul. Szkolna 16,
09-450 Wyszogród
tel.: 24 231 11 03
e-mail: gospodarkakomunalna@op.pl
7Eneris Surowce S.A. Szczawin Kościelny,
ul. Spółdzielcza 8,
09-550 Szczawin Kościelny
tel.: 44 724 41 71
e-mail: tomaszow@eneris.pl
8Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta
w Gostyninie
Sp. z o. o.
Gostynin,
ul. Bierzewicka 32,
09-500 Gostynin
tel.: 24 235 51 63
9RDF Sp. z o. o. Ostrołęka,
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka
tel.: +48 297 691 258
10Zakład Gospodarki Komunalnej
 i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o. o.
Baruchowo 54,
87-821 Baruchowo
tel.: 54 284 56 12
e-mail: zgk@baruchowo.pl

*szczegółowy rejestr działalności regulowanej dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku: http://uglack.bip.org.pl/

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁĄCK NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz miejsc zagospodarowania ww. odpadów komunalnych w ramach umowy na realizację zamówienia pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck”:

L.p.Rodzaj odpadu Miejsce zagospodarowania odpadów
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
w Płocku Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
– Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętne
2 Bioodpady, stanowiące odpady komunalne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
w Płocku Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

*brak pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w okresie: od I 2020 r.

INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na terenie Gminy Łąck funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku – ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck.

PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck.

PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady komunalne w godzinach pracy GZK w Łącku tj. pn.: 8:00 – 16:00, wt. – czw.: 7:30 – 15:30, pt.: 8:00 – 16:00, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykaz odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK:

 • papier;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • szkło;
 • bioodpady, stanowiące odpady komunalne;
 • odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

Szczegółowe informacje nt. zasad funkcjonowania i przyjmowania odpadów komunalnych w ramach utworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępne są w zakładce „PSZOK”.

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) – rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go [art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Pod pojęciem zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu [art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu [art. 36 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Poniżej informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania ww. odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łąck:

Jednocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany od właścicieli nieruchomości w ramach tzw.: „mobilnej zbiórki” organizowanej raz w roku (na wiosnę). Odbiór odpadów w ramach ww. zbiórki wymaga zgłoszenia do Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

Mieszkańcy Gminy Łąck oraz właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych mają również możliwość oddania w ciągu roku ww. odpadów (ZSEiE) w ramach funkcjonującego na terenie GZK w Łącku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (adres PSZOK – ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck). Więcej informacji w zakładce: „PSZOK”.

WAŻNE:

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.