INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


*dane zawarte w ww. tabelach za lata 2013 r. – 2018 r. pochodzą ze strony internetowej: www.odpady.zgrp.pl. Z uwagi na przejęcie systemu gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2020 r. przez poszczególne Gminy – Członków ZGRP ww. strona nie jest obecnie aktywna.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku informuje również, że w związku z wydłużeniem terminu złożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (art. 12a ust. 2 ucpg), informacja o osiągniętych w 2019 r. przez Gminę Łąck wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania będzie możliwa do podania po dniu 31 sierpnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *