Druki i formularze
ZMIANA ZASAD ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Informujemy, że w przypadku chęci skorzystania z gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku z siedzibą przy ul. Brzozowej 1, 09-520 Łąck pisemnego oświadczenia (wzór powyżej) wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poniżej przedstawiamy obowiązujące na terenie Gminy Łąck stawki opłat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przyjęte uchwałą Rady Gminy Łąck nr X/96/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.:

  1. worek o pojemności 60 litrów – 8,46 zł;
  2. worek o pojemności 120 litrów – 16,93 zł;
  3. pojemnik o pojemności 120 litrów – 5,90 zł;
  4. pojemnik o pojemności 240 litrów – 11,81 zł;
  5. pojemnik o pojemności 1100 litrów – 54,17 zł.

Brak złożenia powyższych dokumentów uniemożliwi od stycznia 2020 r. relizowanie przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym zbiórki odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości na dotychczasowych zasadach.

W przypadku braku złożenia ww. dokumentów właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcą posiadającym wpis do tzw.: rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Łąck. 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku będą kontrolować posiadanie ww. umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na zasadach określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.