INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁĄCK NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz miejsc zagospodarowania ww. odpadów komunalnych w ramach umowy na realizację zamówienia pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck”:

L.p.Rodzaj odpadu Miejsce zagospodarowania odpadów
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
w Płocku Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
– Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętne
2 Bioodpady, stanowiące odpady komunalne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
w Płocku Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

*brak pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w okresie: od I 2020 r.