INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na terenie Gminy Łąck funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku – ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck.

PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck.

PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady komunalne w godzinach pracy GZK w Łącku tj. pn.: 8:00 – 16:00, wt. – czw.: 7:30 – 15:30, pt.: 8:00 – 16:00, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykaz odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK:

 • papier;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • szkło;
 • bioodpady, stanowiące odpady komunalne;
 • odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

Szczegółowe informacje nt. zasad funkcjonowania i przyjmowania odpadów komunalnych w ramach utworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępne są w zakładce „PSZOK”.