INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) – rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go [art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Pod pojęciem zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu [art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu [art. 36 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Poniżej informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania ww. odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łąck:

Jednocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany od właścicieli nieruchomości w ramach tzw.: „mobilnej zbiórki” organizowanej raz w roku (na wiosnę). Odbiór odpadów w ramach ww. zbiórki wymaga zgłoszenia do Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

Mieszkańcy Gminy Łąck oraz właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych mają również możliwość oddania w ciągu roku ww. odpadów (ZSEiE) w ramach funkcjonującego na terenie GZK w Łącku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (adres PSZOK – ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck). Więcej informacji w zakładce: „PSZOK”.

WAŻNE:

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.